เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลด่านฯ...
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมติดตามการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในโรงเรียน และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกคน ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ โดยมี นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ อีกทั้ง ผอ.สพป.กจ.1
ยังห่วงใยเรื่องมลภาวะในบริเวณใกล้เคียงจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222 Line ID : 0878079241