การตรวจเยึ่ยมสนามสอบ การสอบ NT ระดับ ป. ๓ ณ สนามสอบโรงเรียนในโรงเรียนในสังกัดของศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222