๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222