เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้านวันเกิด ให้กับบุคลากรของสำนักงาน ที่เกิดในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ โดยมีพิธีสงฆ์โดยการตักบาตรอาหารแห้ง ให้ศีลให้พร และพร้อมกับร่วมกันอวยพรเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยสำนักงานจะจัดขึ้นทุกเดือน สำหรับในเดือน มีนาคม 2557 จะจัดวันใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับบุคลากรที่เกิดในเดือน มกราคม ได้แก่ นางวลีพร ภาคภูมิ นางนิภา ใจดี นางประทุมวัน มณีสว่าง และ นางฐิฺิิติพร เมฐเมธี  สำหรับบุคลากรที่เกิดในเดือน กุมภาพันธ์ ได้แก่ รอง ฯ ศิริวุฒิ สามนปาล นายสุวัฒน์ สิริเวชชพันธ์ นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม นางอรวรรณ สายจันทร์ นางทิพย์สุดา อำนวย นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ นายวินัย ธรรมเกื้อกูล และ นางสาวปิยมนณ์ เกตุหอม

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222