นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ. สพป. กจ. 1 และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของ สพป. กจ. 1 มาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ ร.ร. วัดห้วยตะเคียน สพป. กจ. 2 โดยมี ผอ.สุจิตรา มีจำรัสและคณะที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222