เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๕๗ นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เข้าเยี่ยมเยือนและให้กำลังผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนวัดพุน้อย โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา โรงเรียนพัฒน์พงศ์ โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222