นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้สังเกตการสอบ ในการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีผู้สังเกตุการสอบเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๑ คน เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222