นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรีเขต 1 ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการพลศึกษาและกีฬาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา14.00 น.

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222