นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อชี้แจงการจัดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจะดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222