นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222