๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ศน.ฉลอง ขำมาก และ ศน.อรพิมพ์พรรณ คำภีร์ นิเทศติดตามความพร้อมเตรียมรับการประเมินรอบสาม จาก สมศ. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222