นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านนาสวน และโรงเรียนบ้านปากนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับข้าราชการครู นักเรียน ตรวจติดตามสารทุกข์ของข้าราชการครและบุคลากรทางการศึกษาู และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222