๒๒ พ.ย.๕๖  นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามการทำ MOU กับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน "มาตรการเร่งรัดคุณภาพอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้" โดยเน้น "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี" ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222