๘ พ.ย.๕๖  นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ กล่าวต้อนรับ นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ในฐานะที่ย้ายมาใหม่ โดยมีข้าราชการและผู้บริหารโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ มาร่วมส่งเป็นจำนวนมาก

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222