๒๐ พ.ย.๕๖ นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรม HOTEL KAN Riverside In Kanchanaburi อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222