๑๙ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๙.๕๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานนำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (ช่อง ๑๑)

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222