๑๘ พฤศจิกายน ๕๖  นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการของสำนักงานเพื่อแนะนำตัวในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลสำเร็จของงาน ในการดำเนินงานเพื่อการศึกษาของ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ต่อไป

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222