๑๙ พ.ย.๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน การประชุมกลุ่มอำนวยการ  เพื่อมอบหมายงาน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222