๑๕ พ.ย.๕๖ นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ และ นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รอง ผอ.สพป.กจ.๑ เข้ารายงานตัวกับ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222