วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนที่จะต้องรับการประเมินจากภายนอก (สมศ)รุ่นที่ 3 จำนวน 43 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเรียบร้อยในการรับการประเมิน โดยในการนี้ได้มีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการประเมินไปแล้วในรอบที่สามในระดับดีมาก มาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1