วันที่  ๓ ธ.ค.๕๖  เวลา ๐๙.๕๐ น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1