วันที่  ๓ ธ.ค.๕๖  เวลา ๑๐.๔๕ น. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเก่า ณ ห้องประชุม ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1