วันที่  ๓ ธ.ค.๕๖ เวลา ๑๔.๑๕ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการภายในสำนักงานเขตฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินงาน โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1