๒๖ พ.ย.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอร์นิ่งบริฟ (Morning Brief) ทุกวันอังคาร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เพื่อ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทุกกลุ่ม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของทุกคนในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการจัดการสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1