๒๖ พ.ย ๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้ง ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต ๑ โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธาน

ดูแลโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1