นายอนันต์ กัลปะ
ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ประธานคณะกรรมการ

 


นายจันโททัย  กลีบเมฆ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


พ.จ.อ.ปรีชา  ศรีสรากรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายอนุสรณ์  เจริญศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


บาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายบำรุง  ข่ายคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ


นายประเทือง  เรืองขันธ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
กรรมการ


บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
กรรมการ


นายวิรัตน์  ชื่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ
กรรมการและเลขานุการ