เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายสถานศึกษาเอกชน

 


บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรศิลป์
ประธานเครือข่าย
081-9460069

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน  จำนวน   13  โรงเรียน

     

โรงเรียนชัยจิตต์วิทยาี


นางกาญจนา  อินทร์ไทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนถาวรวิทยาี

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

     

โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี

 

 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

 

 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

     

โรงเรียนวีรศิลป์

 
 
บาทหลวงธาดา  พลอยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9460069

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

 

 
นางรัชนี  ธงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนอนุบาลสุภัทรกาญจน์

 
 
นาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

     

โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี

 
 
นางวันทนีย์  กิจเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-