เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายจรเข้เผือก

 


นายสำเนาว์  นาคพิรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง
ประธานเครือข่าย
089-9191491

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายจรเข้เผือก  จำนวน   11  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง


นายอำนวย  ธรรมรังษี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9111760

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ

 
 - ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

 
 

นางสิริรัศมี ปฐมวีราวรรธน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-2912551

     

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

 
นางขวัญจิรา ภูครองตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8406344

โรงเรียนบ้านไทรทอง

 
 
นายสำเนาว์  นาคพิรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9191491

โรงเรียนบ้านโป่งโก

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

     

โรงเรียนบ้านหนองกวาง

 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08-

โรงเรียนบ้านหนองโสน

 
 
นางคำกอง  รอดดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1009050

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

 

 
นางอัจฉรา  รอดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
084-0995088

     

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก

 
 
นายเดชา  เก้าลิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5478890

โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08