เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายหนองตากยาุ

 


นายสุจินต์  หอมเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
ประธานเครือข่าย
089-0300609

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายหนองตากยาุ  จำนวน   7  โรงเรียน

     

โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ี


นายมลเทียน  หวังจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8521119

โรงเรียนดิศกุล

 
 
นายรัชช์สิทธิ์  ทิพยาลัย    
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8579769

โรงเรียนบ้านโกรกตารอด

 
 
นายธงชัย  นนท์สันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
080-0878848

     

โรงเรียนบ้านหนองเป็ด

 

 
นายสุมิตรี  สมทรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1964278

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

 
 
นายสุจินต์  หอมเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-0300609

โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น

 
 
นายสมชัย  เสร็จกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9424027

     

โรงเรียนวัดหนองตะครอง

 
 
นางธัญญลักษณ์  อัยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8083683