เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายเขาน้อย

 


นายตระการ  อุดมวงศ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
ประธานเครือข่าย
089-6618105

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายเขาน้อย  จำนวน   6  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านถ้ำี


นายประชา  แพรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-1705723

โรงเรียนบ้านรางสาลี่

 
นายพิษณุ  เหล่าหมั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9423117

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

 
 
นายพรชัย  เลิศวรายุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9432392

     

โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม

 

 
นายตระการ  อุดมวงศ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-6618105

โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม

 
 
นางสุณัฐญา  เหลี่ยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-1784172

โรงเรียนวัดหนองตะโก

 
 
นายทะวิด  ผ่องกัล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9914770