เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายบ้านใหม่

 


นายประสาร  จันทร์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุกพี้
ประธานเครือข่าย
086-1609267

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายบ้านใหม่  จำนวน   8  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านดอนครามนายศรีสวัสดิ์  รอดดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1726291

โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

 
 
นายศักรรัตน์  โพธิ์ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-0524575

โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

 
 
นายบุญยิ่ง  เนียมหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9145436

     

โรงเรียนบ้านหนองมงคล

 
 
นายบุญชัย  ช่วงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-4259789

โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)

 
 
นายสุรพล  พละศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9952180

โรงเรียนวัดชุกพี้

 
 
นายประสาร  จันทร์เพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1609267

     

โรงเรียนวัดม่วงชุม

 

 
นางน้ำปรุง  หอมเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
084-7215241

โรงเรียนวัดลำสำรอง

 
 
นายโพสิทธิ์  จงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08