เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายหนองขาวท่าล้อ

 


นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ประธานเครือข่าย
089-9424026

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายหนองขาวท่าล้อ  จำนวน   5  โรงเรียน

     

โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร


นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9424026

โรงเรียนบ้านรางจิก

 
 
นายสมนึก  บุญมาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-5127141

โรงเรียนบ้านห้วยตลุง

 
 
นางพนอรัตน์  ชุนหวานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9432760

โรงเรียนวัดท่าล้อ

 

นายประเทือง  เรืองขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8242489

โรงเรียนวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"

 
นายวิชัย  กลัวผิด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9193774