เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายบ้านเก่า

 


นายโชค  เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
ประธานเครือข่าย
081-8563386

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายบ้านเก่า  จำนวน   9  โรงเรียน

     

โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน


- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

 
 
นายณัฐนันท์  กลั่นบุศย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8844981

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลาี

 
 
นายมณฑล  พลายมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-1684487

     

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

 
 
นายโชค  เอียดช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-8563386

โรงเรียนพัฒน์พงศ์

 

 
ดร.ศศกร  ไชยคำหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-9086651

โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ

 

- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08

     

โรงเรียนวัดบ้านเก่า

 
 
นายณัฐสักดิ์  สระทองอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
082-2915121

โรงเรียนวัดพุน้อย

 
 
นางวิชญาณี  บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9420010

โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี

 
 
นายธวัชชัย  กองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9411236