เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายวังเย็น

 


นายประเสริฐ  หนูรุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ประธานเครือข่าย
081-9434550

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายวังเย็น  จำนวน   6 โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านดงยาง


นางศิรินพร  พรศรีสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-9189027

โรงเรียนบ้านนากาญจน์

 

 
นางจันทรา  เกตุจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-95489846

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

 
 
นายประเสริฐ  หนูรุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9434550

     

โรงเรียนบ้านวังเย็น

 

 
นายเตรียม  กัดสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1639037

โรงเรียนบ้านหนองกลางพง

 
 
นายนพภัทร์  สุดเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
084-1598164

โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว

 
 นางยุกฟ้า  พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1726291