เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายวังด้ง-ช่องสะเดา

 


นายสิทธิพล  ปานกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง
ประธานเครือข่าย
086-1663358

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายวังด้ง-ช่องสะเดา จำนวน   11  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านเกาะแก้วนายกณวรรธน์  แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-0103096

โรงเรียนบ้านช่องกระทิง

 
 
นางจิตติมา  เสมอตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
098-2469164

โรงเรียนบ้านช่องสะเดาี

 
 
นายณรงค์ฤทธิ์  เด่นดวงใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-2159425

     

โรงเรียนบ้านทับศิลา

 

 
นายพูลศักดิ์  พ่อบุตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 081-7080252

โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม

 
 
นายสานนท์  ทรัพย์เพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-1558315

โรงเรียนบ้านท่าโป่ง

 
 
นายพนม  ธีระคานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7058423

     

โรงเรียนบ้านท่ามะนาว

 
 
นางดวงสมร  บาตรโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-2170229

โรงเรียนบ้านวังด้ง

 
 
นายสิทธิพล  ปานกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-1663358

โรงเรียนบ้านหนองสามพราน

 
นางพิณทิพย์  จงศักดิ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
094-1469491

 

 

 

โรงเรียนบ้านหนองหอย

 
 
นายอุทัย  สวัสดิ์พานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-7057030

โรงเรียนวัดเขาน้อย

 
 
นายมนตรี  พันธุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
085-2987877