เตรือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายลาดหญ้า

 


นายพีรฉัตร  น้อยเคียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย
ประธานเครือข่าย
081-9424062

 

 

โรงเรียนในเครือข่ายลาดหญ้า จำนวน   7  โรงเรียน

     

โรงเรียนบ้านจันอุย


นายพีรฉัตร  น้อยเคียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9424062

โรงเรียนบ้านท่าหวี

 
 
นางกมลวรรณ  ศรีละมุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-9595065

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก"เพ็ญชาติอุปถัมภ์"

 
 
นางบุษกร  ห้าสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-2991297

     

โรงเรียนบ้านหนองแก

 

 
นายวุฒิพร  ใจสงบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8360924

โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า

 
 
นายภูมิพัฒน์  ภาคภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-8369507

โรงเรียนวัดลาดหญ้า

 
 
นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
089-2549760

     

โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 3

 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียน
08