ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบฟอร์มหน่วยและแผนการจัดเรียนรู้

 
แบบประเมิน คำชี้แจงและประเด็นพิจารณา
      - คำชี้แจงและประเด็ดพิจารณา
      - แบบประเมิน
 

ระดับประถมศึกษา
      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
              - ศิลปศึกษา ชั้น ป.1
              - การงาน ชั้น ป.2
                     - แผนการจัดการเรียนรู้               
                     - หน่วยการเรียนรู้
               - ภาษาไทย ชั้น ป.3
                     - แผนการจัดการเรียนรู้
                     - หน่วยการเรียนรู้
              - สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4
                     - แผนการจัดการเรียนรู้
                     - หน่วยการเรียนรู้
              - วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
              - ภาษาไทย ชั้น ป.6      
             - สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    


รายการอื่น ๆ
                - แบบประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
                - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                - แบบประเมินผลงานผู้เรียน
                - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
                - แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
                - แผนการรู้เท่าทันการบริโภค


 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้
              - ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
                          - แผนการจัดการเรียนรู้
                          - หน่วยการเรียนรู้
                - การงานพื้นฐานอาชีพ
                          - หน่วยการงาน 1
                          - หน่วยการงาน 2
                - คณิตศาสตร์ ม.ต้น
                           - โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
                           -  แบบประเมินคุณลักษณะ
                           - ประเมินสมรรถนะ
                           - ผังมโนทัศหน่วยการเรียน
                           - แผนคณิต
                           - หน่วยการเรียนรู้ความสมดุล
               - พลศึกษา ม.ต้น
                           - หน้าปกแผนการสอน
                           - แผนการสอน
                           - หน่วยการเรียนรู้
               - ภาษาไทย ม.ต้น
                            - แผนการจัดการเรียนรู้
                            - ผังมโนทัศหน่วยการเรียนรู้
                             - วิเคราะห์สาระหน่วยเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้
               - วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
               - ศิลปศึกษา ม.ต้น
                             - 4 ดีมีพอเพียง
                             - การวัดผลคุณลักษณะ
                             - เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ
                             - แบบประเมินการปฏิบัติตน
                             - แบบประเมินรำวง
                             - ใบงานเพลงรำมาซิมารำ
                             - ใบประเมินรำวง
                             - ผังสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
                             - แผนการจัดการเรียนรู้
                             - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู็
                             - ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์
               - สังคมศึกษา ม.ต้น
                             - สำหรับครูผู้สอน
                             - ตารางประวัติศาสตร์
                             - แนวทางการออกแบบ
                             - แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
                             - ใบความรู้
                             - ใบงาน
                             - แผนการจัดการเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้
      - รายการบูรณาการ
                - การออกแบบหน่วยเรียนรู้
                - โครงการสอน
                - ผังความคิดการจัดการเรียนรู้
                - แผนการเรียนรู้ที่ 1 (สังคม)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 2 (คณิตศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 3 (คณิตศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 4 (ศิลปศึกษา)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 5 (การงาน ฯ)
                - แผนการเรียนรู้ืั้ที่ 6 (วิทยาศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 7 (สุขศึกษา)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 8 (ภาษาไทย)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 9 (ภาษาอังกฤษ) 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      - ภาษาอังกฤษ

       - การงานพื้นฐานอาชีพ

       - คณิตศาสตร์

       - ภาษาไทย

       - วิทยาศาสตร์

       - สังคมศึกษา
                   - แผนการจัดการเรียนรู้
                   - แผนผัง
                   - หน่วยการเรียนรู้
        - สุขศึกษา
                   - แผนการจัดการเรียนรู้
                   - หน่วยการเรียนรู้

 
     

ดูแลโดย ศน.ชาลี  สำรองทรัพย์  สพป.กาญจนบุรี  เขต ๑
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี  รหัส  ๗๑๐๐๐
โทร  0-3456-4330  ต่อ  222  โทรสาร  0-3462-3006 r-Mail  :  chalee.sum@gmail.com