ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

 

 

 

 

 

 
                 วันที่​ ๘​ เมษายน​ ๒๕๖๕ ดร.สมหมาย​ เทียน​สมใจ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต​๑​ พร้อม​ด้ว​ย​นาย​นิพนธ์​ ภัทร​วัง​ส์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต ​๔​ ร่วมประชุม​เชิง​ปฏิบัติการ​ วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลขององค์กร และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑​ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรมการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงนโยบาย No Gift No Policyให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม และต่อจากนั้นได้ต้อนรับ​นายนิรันดร์​ แสงกุหลาย ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี เขต ๑ ณ​ ห้องประชุม​เมือง​ทอง​ สำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี ​เขต ​๑​ อำ​เภอเมือง​ จังหวัด​กาญจนบุรี ​