ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์