ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

คู่มือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 คู่มือการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษาทางไกล

 

 

 

คู่มือการให้บริการพัฒนา

 

 

 

คู่มือขั้นตอนการขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ

 

 

 

คู่มือขั้นตอนการขอพระาชทานเพลิงศพ

 

 

 

คู่มือขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

 

 

 

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 65

 

 

 

คู่มือบริการ

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

 

 

 

คู่มือ-มาตรฐานการให้บริการ - กฎหมายและคดี

 

 

 

คู่มือการให้คำปรึกษา