ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
          
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เบอร์โทรติดต่อ  
1 นายยงยุทธ ไกรบำรุง บ้านวังสารภี 083-3163316  
2 นายกณวรรธน์ แก่นแก้ว บ้านหัวนา 062-2465925  
3 นายโพสิทธิ์ จงเจริญ บ้านหัวหิน 085-5123520  
4 นายชัชชน ทองแย้ม วัดท่ามะขาม 061-5266516  
5 นางยุพิน จิณแพทย์ (รก.) วัดบ้านยาง 086-7670900  
6 นายนิทัศน์ เชียงทอง อนุบาลกาญจนบุรี 098-2914593  
7 นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง อนุบาลวัดไชยฯ 081-9424026  
8 นายกฤษกรณ์ วงศ์สิทธิพิศาล ท่าพะเนียดกุญชร 087-9261169  
9 นายอานนท์ เกียรติสาร บ้านพุเลียบ 092-2991952  
10 น.ส.ขนิษฐา สอาดเอี่ยม บ้านหนองบัว 098-3162530  
11 นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ บ้านหนองสองตอน 094-1469491  
12 นางศิริพร ชูทอง บ้านพุประดู่ 081-7057790  
13 นางบุษกร ห้าสกุล วัดท่าน้ำตื้น 064-4945956  
14 นายวุฒิพร ใจสงบ วัดศรีอุปลาราม 089-8360924  
15 นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ สมาคมนักเรียนเก่าฯ 089-5048535  
16 นายบุญชัย ช่วงชัย บ้านจันอุย 081-4259789  
17 นางกมลวรรณ ศรีละมุล บ้านท่าหวี 099-9799593  
18 นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ บ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมป์" 081-2744170  
19 นางโฉมเฉลา ศรีสนาม บ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) 064-5933293  
20 นายสุทธิ เกิดสุข วัดกาญจนบุรีเก่า"อุดมราษฎร์วิทยา" 098-2472455  
21 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ วัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 089-2549760  
22 นายพัฒนา จันทร์โอ บ้านเกาะแก้ว "การไฟฟ้าอุปถัมป์" 091-7793414  
23 นายณรงค์ฤทธิ์ เด่นดวงใจ บ้านช่องสะเดา "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมป์" 089-2159425  
24 นางจิตติมา เสมอตระกูล บ้านทับศิลา 063-8944974  
25 นายอำนวย ธรรมรังษี บ้านท่าทุ่ม 081-0070046  
26 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข บ้านท่าโป่ง 092-7891499  
27 นางละมัย ปานกลาง บ้านท่ามะนาว 089-9194498  
28 นายสิทธิพล ปานกลาง บ้านวังด้ง 098-9493916  
29 น.ส.ณัฐนิช ศรีลาคำ บ้านหนองสามพราน 092-4599546  
30 นายสิทธิพล ปานกลาง (รก.)  บ้านหนองหอย รก.  
31 นางกชพร รักราษฎร์ วัดเขาน้อย 064-5365453  
32 นางจันทนา สกุลวัฒนะ บ้านแก่งหลวง 089-0716950  
33 นางสุคนธ์ทิพย์ วรรณพนม (รก.) บ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" 092-5251629  
34 นายพิทยา จารุจินดา บ้านเขาปูน 061-3878993  
35 นางปณีตา ตะพังพินิจการ บ้านทุ่งนาคราช 081-7633097  
36 นายอัสนัย สมานบุตร บ้านวังปลาหมู 096-9963294  
37 น.ส.เพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ บ้านวังลาน 081-9133803  
38 น.ส.นันทินี ภุมรินทร์ วัดถ้ำมังกรทอง 081-8319648  
39 นางคำกอง รอดดารา วัดไทยวิวัฒนาราม 065-9096599  
40 น.ส.รัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์ บ้านดงยาง 093-5718666  
41 นางจันทรา เกตุจันทร์ บ้านนากาญจน์ 089-5489846  
42 น.ส.นพกนก พลราชม บ้านวังตะเคียน 098-2324945  
43 นายสำราญ รักษาสัตย์ บ้านหนองกลางพง 086-2581123  
44 นายอรรถชัย รักราษฎร์ ลุ่มโป่งเสี้ยว 093-5659355  
45 นางเบญจวรรณ กลิ่นเกษร ตชด.ประตูด่าน 086-1657564  
46 นายบัณฑิต เพชรเทียนชัย บ้านตะเคียนงาม 086-1600101  
47 สิบเอกกฤชณรงค์ สุภาพ บ้านทุ่งศาลา 083-7515395  
48 นายโชค เอียดช่วย บ้านห้วยน้ำขาว 081-5261239  
49 นายชัชวาล โล่ห์สุวรรณ พัฒน์พงศ์ 082-2481354  
50 นายประเสริฐ หนูรุ่น วัดบ้านเก่า 081-9434550  
51 นางสาวทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล วัดพุน้อย 092-6790999  
52 นายธีรศักดิ์ เอิบสภาพ หนองบ้านเก่าสามัคคี 085-0944299  
           
อำเภอท่าม่วง
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เบอร์โทรติดต่อ  
53 น.ส.วิไล กวางคีรี เขาดินวิทยาคาร 062-1924453  
54 นางสุพัตรา เหล่าหมั้น บ้านรางจิก 089-9124502  
55 นางพนอรัตน์ ขุนหวานิช บ้านห้วยตลุง 081-9432760  
56 นายทะวิด ผ่องกัล วัดท่าล้อ 089-9914770  
57 นายวิชัย กลัวผิด วัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" 089-9193774  
58 นางรัตนา กุ่มพรม (รก.) บ้านดอนคราม 089-8363129  
59 นางสาวสุนัน หรูเจริญ (รก.) บ้านสระเศรษฐี 092-2711840  
60 นางวันทนา พรานเจริญ บ้านหนองน้ำขุ่น 061-2351982  
61 นางสาวอนันตญา มั่นคง (รก.) บ้านหนองมงคล 083-3154199  
62 นายสุชาติ วรโพด บ้านใหม่ 084-7846307  
63 นายปรีชา หัตถาครองหทัย วัดชุกพี้ 092-2612629  
64 นางน้ำปรุง หอมเสมอ วัดม่วงชุม 084-7215241  
65 นายอภิชาติ จันทร์สว่าง วัดลำสำรอง 081-5878745  
66 น.ส.นันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม บ้านถ้ำ 063-9096971  
67 ว่าที่ ร.ต.ชิดชัย ทองโบราณ บ้านรางสาลี่ 088-4728100  
68 น.ส.นิภัทรา สังข์มณี บ้านห้วยน้ำโจน 089-5358881  
69 น.ส.ปรียา พลายพงษา วัดขุนไทยธาราราม 090-9626206  
70 นายศรีสวัสดิ์ รอดดารา วัดสระกลอยสามัคคี 082-0342343  
71 นายกนก พิลา วัดหนองตะโก 089-8373800  
72 นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา บ้านมะกอกหมู่ 089-8156531  
73 นายวิวรรธน์ วรรณศิริ บ้านหนองตาบ่ง 089-9162859  
74 นายณัฐพล นิพัทธ์ธรรมกุล บ้านหนองสะแก 085-2446850  
75 นางสุพัตรา คชสาร วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 089-8037046  
76 นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์ วัดวังขนายทายิการาม 092-6131216  
77 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ วัดวังศาลา 089-8083683  
78 นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง วัดหนองเสือ 081-1784172  
79 นายชาติกุลพล สมยาภักดี ตลาดสำรอง 081-9422201  
80 นางสาวเปรมกมล คุ้มเจริญ (รก.) บ้านรางสะเดา 080-6653940  
81 น.ส.วชรพร เพิ่มพูน บ้านห้วยไร่ 084-6051774  
82 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ วัดท่าตะคร้อ 087-0965799  
83 น.ส.ธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์ วัดหนองพังตรุ 081-5519542  
84 น.ส.นภัสนันท์ นิลบุตร บ้านหนองเป็ด 092-6913432  
85 นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ดิศกุล 065-9556598  
86 นายสามารถ  พรามสุภา (รก.) บ้านโกรกตารอด 086-1618720  
87 นางอำไพ กรีดกราย (รก.) จำรูญเนติศาสตร์ 081-7943051  
88 นายจีระ ศรีสุขใส บ้านหนองสองห้อง 081-3789612  
89 นางสาวณภัทร กองศรี (รก.) บ้านหนองอีเห็น 084-0460285  
90 นางชื่นใจ เปรมปรีดิ์ (รก.) วัดหนองตะครอง 085-2938479  
91 นายสุจินต์ หอมเสมอ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 089-8363408  
92 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 092-2626229  
93 นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ วัดศรีสุวรรณาราม 092-2605636  
94 น.ส.จริยา สีคุณ อนุบาลท่าม่วง 089-8375496  
           
อำเภอด่านมะขามเตี้ย
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เบอร์โทรติดต่อ  
95 นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์ บ้านท่าพุ 086-1669403  
96 นางสุวรรณา  เจิมจรุง บ้านท่าแย้ 081-0080795  
97 น.ส.นุชสรา บุญเลิศ บ้านเนินไพร 063-5549365  
98 นางพรรัตน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ บ้านหนองปล้อง 096-2951416  
99 นางสุรีย์พร พิณพาทย์ บ้านหนองปากดง 081-1997754  
100 นายบุญส่ง เฮงประเสริฐ ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 081-7051821  
101 ว่าที่ ร.ต.ฤทธิชา บัวศิริ บ้านหนองไผ่ 094-6829192  
102 นายกฤตภัค มหาบุญญารักษ์ บ้านหนองหิน 099-1635425  
103 นายทวี ชูศรี บ้านหินแด้น 083-0521387  
104 นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 081-9435130  
105 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ (รก.) บ้านกลอนโด รก.  
106 นางกมลฉัตร โล่ห์สุวรรณ บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 063-2583336  
107 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ บ้านแหลมทอง 095-2504632  
108 นายเมตตา ชูเลิศ วัดยางเกาะ 081-7367439  
109 น.ส.ณิชชยา แสงสว่าง วัดหนองบัว 092-3642392  
110 นางกฤษดา ธรรมรังษี บ้านท่ามะเฟือง 085-2648145  
111 นางกัญชลี รักษาสัตย์ บ้านท่ามะไฟ 098-3133245  
112 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ (รก.) บ้านท่าเสด็จ รก.  
113 นางทิพวรรณ ศรท้วม บ้านทุ่งยาว 092-5266542  
114 นายสำเนาว์ นาคพิรุณ บ้านไทรทอง 089-9191491  
115 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย บ้านโป่งโก 094-4945052  
116 นางนภสร พุทธรักษา บ้านหนองกวาง 092-6964729  
117 นายอนุศักดิ์ แร่มี บ้านหนองโสน 089-3818078  
118 นางนิภาพร วงษ์วิไลย บ้านหนองหญ้าปล้อง 064-1699669  
119 นายณัฐภัทร์ ตวันคำ วัดจรเข้เผือก 081-7051759  
120 น.ส.กิตติมา วงศ์รุ่งเรืองชัย วัดถ้ำอ่างหิน 099-1182629  
           
อำเภอศรีสวัสดิ์
ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน เบอร์โทรติดต่อ  
121 นายอำนาจ ทัดสวน บ้านดงเสลา 084-9516150  
122 นายปรีชา พึ่งเจียม บ้านนาสวน 083-0595614  
123 ว่าที่ ร.ต.กฤษฏิ์ ใบบัว บ้านน้ำพุ 083-7982699  
124 นายประดับชาติ บุญมาก บ้านปากนาสวน 092-9235824  
125 น.ส.สายหยุด ห้าวเจริญ บ้านโป่งหวาย 089-9183657  
126 นายวิชา ลำใยขจี บ้านสามหลัง 092-9120460  
127 นางวนิดา ยั้งประยุทธ์ บ้านองสิต 062-5396228  
128 นายอำนาจ กองแพง (รก.) บ้านองหลุ 092-2959929  
129 นายนิคม แสวงหา วัดถ้ำองจุ 089-8369857  
130 น.ส.ศิริวรรณภา บุญเส็ง ชุมชนบ้านท่ากระดาน 086-3635515  
131 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา บ้านเจ้าเณร 081-0111751  
132 นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์ บ้านต้นมะพร้าว 086-0092899  
133 นางเพชรินทร์ เหล็กมา บ้านท่าสนุ่น 092-5458414  
134 นายยิ่งยศ พละเลิศ บ้านทุ่งนา 086-1617816  
135 นายยุทธ์ อนันต์ชัยลิขิต บ้านน้ำมุด 089-9194290  
136 นายอภินันท์ ลิ้มกุล บ้านบนเขาแก่งเรียง 095-6260601  
137 นายพนัชกร อ่อนนวล บ้านพุน้ำเปรี้ยว 065-5596349  
138 น.ส.ภัทรภร บุญอุทิศ บ้านหม่องกระแทะ 086-6964456  
139 นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ อนุบาลศรีสวัสดิ์ 081-5191705