ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บุคลากร สพป.กจ.1
 ( 034-564330  Fax 034-564262 , 564259 )
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร.  
1 นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กจ.1 090-5643999  
2 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 098-8249905  
3 นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รอง ผอ.สพป.กจ.1 089-8713830  
4 นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รอง ผอ.สพป.กจ.1 081-9430475  
           
กลุ่มอำนวยการ
5 นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผอ.กลุ่มอำนวยการ 081-7266704  
6 นางพิชญาวรรณี อุ่นเรือนงาม นักจัดการงานทั่วไป 081-9956404  
7 นางวารี เหล็งไทย นักจัดการงานทั่วไป 084-7165787  
8 นางสุพัตรา โตสุริยวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 092-8091652  
9 นายไตรรัตน์  ทองรัตนภาค นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 092-8015677  
10 นางสาวอาทิตยา ศิริวงษ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 082-2430363  
           
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
11 นางสาวถนอมศรี อัมพร ผอ.กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7056706  
12 นางสาวพเยาว์ ถึงสุข นักวิชาการเงินฯ 081-3785867  
13 นางเพียงใจ เหลืองอร่าม นักวิชาการพัสดุ 089-2549590  
14 นางอุไร ต้นทอง นักวิชาการเงินฯ 089-9112767  
15 น.ส.พรทิพย์ มีตา เจ้าพนักงานการเงินฯ 085-2904446  
16 น.ส.พิณทิพย์ นวลจันทร์ นักวิชาการพัสดุ 086-2098938  
17 นางสุทธิลักษณ์ ยิ้มแย้ม นักวิชาการเงินฯ 097-2470156  
18 น.ส.พิตตินันท์ บุญฤทธิ์เดโชชัย ลูกจ้างชั่วคราว 087-1560721  
           
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 นางวลีพร ภาคภูมิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-2583997  
20 นางเบญญาภา เพิ่มพูน นักทรัพยากรฯ 089-9195320  
21 น.ส.นิรมล นุ่มเนียม นักทรัพยากรฯ 085-2894590  
22 นางบุษบา เวียงนนท์ นักทรัพยากรฯ 065-8591696  
23 นางฐิติพร เมธเมธี นักทรัพยากรฯ 086-1646377  
24 น.ส.ศฤนพรรณ ยิ่งอนุรักษ์วงค์ นักทรัพยากรฯ 087-8011425  
25 นางพรทิพย์ ชมภูธวัช นักทรัพยากรฯ 086-0061302  
26 นายอภิชัย สรรพวุธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 091-0414202  
27 น.ส.สุพรรณี วรรณภิระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 082-0380901  
           
กลุ่มนโยบายและแผน
28 นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 086-1760133  
29 นางอรวรรณ สายจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 081-8581554  
30 นางประทุมวัน พรประการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 092-4193512  
31 น.ส.จินตนา ศรีธินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ 089-9385476  
32 นางอังคนา คุณฑี นักวิเคราะห์นโยบายฯ 081-7585826  
33 น.ส.เสวรี น้อยนาท นักวิเคราะห์นโยบายฯ 086-4090879  
34 น.ส.สาวิตรี ปิโย นักวิเคราะห์นโยบายฯ 089-1294020  
           
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
35 น.ส.รัชนิดา สิงห์มณี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ 081-7365746  
36 น.ส.ลภัสรดา เกตุหอม ลูกจ้างชั่วคราว 064-8912112  
           
กลุ่มกฎหมายและคดี
37 นายชนินทร์ เชาวรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิติกร 081-1922483  
38 น.ส.ปาจรีย์ ลำดวล นิติกรปฏิบัติการ 086-1606508  
           
หน่วยตรวจสอบภายใน
39 นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 061-4194378  
40 น.ส.กฤษณี วิษณุจันทรา นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 080-6522263  
           
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
41 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 086-8911377  
42 นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ ศึกษานิเทศก์ 089-8145324  
43 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ 097-2460571  
44 นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ 098-9953629  
45 น.ส.ปุณยนุช ทองศรี ศึกษานิเทศก์ 081-0409408  
46 น.ส.รัชณีพร จาวรุ่งวณิชสกุล ศึกษานิเทศก์ 084-0733204  
47 นางจันจิรา คุณฑี ศึกษานิเทศก์ 085-2891718  
48 นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ศึกษานิเทศก์ 081-8585336  
49 น.ส.พรรณิภา หาญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ 093-6945935  
50 น.ส.อัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 063-9544298  
51 นางปาณิสรา ลัดดากุล ศึกษานิเทศก์ 065-2465699  
52 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ 087-1664787  
53 นางพิมพาภัทร์ จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ 065-5426251  
54 นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์ 083-6199154  
55 น.ส.ศศิชา ทรัพย์ล้น ศึกษานิเทศก์ 086-3151949  
56 น.ส.สุขราศี จันทร์ปุ่น ศึกษานิเทศก์ 086-1627559  
57 น.ส.กุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ 092-2761929  
58 นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย ศึกษานิเทศก์ 098-2562259  
59 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ 086-1728480  
60  น.ส.สุภาภรณ์     พิกุลแก้ว   064-9691932  
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
61 น.ส.กำไลมาศ มีทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-7596649  
62 นางรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา 081-8802961  
63 นางสุนันทา ชมภู นักวิชาการศึกษา 092-2509108  
64 น.ส.ยุรี เตชะดี นักวิชาการศึกษา 087-4980405  
65 น.ส.ธัญญธร ยอดออน นักวิชาการศึกษา 092-3294715  
66 นางสิริวรรณ เสวกฉิม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 065-5499246  
67 น.ส.จันทร์จิรา โพธิเสน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 095-2323541  
68 นางสาวมุกขรินทร์ จิตหลัง นักจิตวิทยา รร.ประจำ สพท. 094-4011791  
69 ด.ต.ประชิต กลั่นบุศย์ ผอ.หมู่ กก.ตชด.13 ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี 081-8572523  
           
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
70 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ 087-1664787  
71 นายบัณฑิต สุธาพจน์ ลูกจ้างชั่วคราว  063-1636259  
           
ลูกจ้างประจำ
72 นายสมเกียรติ นุชโสภา ลูกจ้างประจำ 086-7508568  
73 นายเมธากุล ไก่นิล ลูกจ้างประจำ 063-2146959  
74 นายชำนาญ ฉายะเจริญ ลูกจ้างประจำ 089-8365741  
75 นายสมพร สื่อสาร ลูกจ้างประจำ 087-1510009  
76 นายฉกาจ เสมอภาค ลูกจ้างประจำ 081-3842548  
77 นายฐิติรัตน์ สิมาโคตร ลูกจ้างประจำ 092-5844595  
78 นายสมคิด บุญมา ลูกจ้างประจำ 084-3195682  
79 นายนพดล เหลืองทอง ลูกจ้างประจำ 081-2999439  
80 น.ส.สายสุณีย์ บุญยัง ลูกจ้างชั่วคราว 083-3107339