ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

กลุ่มอำนวยการ
นางสาวนวมลลิ์ วงษ์สนิท ผอ.กลุ่มอำนวยการ 081-7266704  
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวถนอมศรี อัมพร ผอ.กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7941328  
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวลีพร ภาคภูมิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-2583997  
กลุ่มนโยบายและแผน
นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 086-1760133  
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
น.ส.รัชนิดา สิงห์มณี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาฯ 081-7365746  
กลุ่มกฎหมายและคดี
นายชนินทร์ เชาวรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิติกร 081-1922483  
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 061-4194378  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 086-8911377  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.กำไลมาศ มีทรัพย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-7596649  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มฯ 087-1664787