ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

  นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 086-8911377
  นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 086-1760133
  นางสาวถนอมศรี อัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7056706
  นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนิท ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 081-7266704
  นางสาวกำไลมาศ มีทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-7596649
  นางวลีพร ภาคภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 092-4384646
  นางเยี่ยมพร ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 061-4194378
  นายพนภาค ผิวเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ 087-1664787
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 081-7365746
      ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  นางสาวปาจรีย์ ลำดวล นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 086-1606508