ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกฎหมายและคดี    

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบายและแผน

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอำนวยการ

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา