ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

 2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

 

 3 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545

 

 4 พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

 

 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562

 

 6 พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546

 

 7 พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

 

 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 

 9 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547

 

 10 พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

 

 11 พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

 

 12 พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 4) 2562

 

 13 พรบ. สภาครู 2546

 

 14 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

 15 พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7

 

 16 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล