ค่านิยมองค์กร : " สามัคคี มีคุณธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ "

โทร : 034-564-330  E-mail kan1@kan1.go.th

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกฎหมายและคดี    

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนโยบายและแผน

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอำนวยการ