หนังสือราชการและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน  2554

                                 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมตามโครงการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฯ   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )   ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )  
                                 การประชุมทบทวนการคัดกรองและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 ด่วนที่สุด  ตราสัญญลักษณ์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก" ครั้งที่ 61  ปการศึกษาี 2554 ( รายละเอียด )
                                 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ของศูนย์เครือข่าย สพป. กจ. 1   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ ฯ ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2554  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณ าพการจัดการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา ฯ ์  ( รายละเอียด )    
                                 ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะทำงานประทับตราบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้นำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย)  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 โครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC TV Channel   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) ( รายละเอียด ) ( บัญชีจัดสรร )
                                 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานส านักเรียนของโรงเรียน  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  
                                 การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์  ( รายละเอียด )    
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ  ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการธนชาตริเริ่ม..เติมเต็ม..เอกลักษณ์ไทย"   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 การจัดงานวันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแก่งชาติ ประจำปี 2554 ( รายละเอียด )
                                 การแต่งกายด้วยเสื้อมีตราสัญญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 6  ฯ   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )   ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 )
                                 ด่วนที่สุด การให้ทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพ ฯ ปีการศึกษา 2554   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ด่วนที่สุด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอัตราจ้าง ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการยกระดับคุณ าพครูทั้งระบบ ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ( รายละเอียด )
                                 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.กจ.เขต 1 ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่ ุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุด  ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การฝึกอบรม Master Teacher  เพื่อเป็นแกนนำตามโครงการบกระดับคุณภสพทั้งระบบ  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 สำรวจเด็กออกกลางคันและมีแนวโน้มออกกลางคัน  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  ปีพุทธศักราช 2554 ( รายละเอียด )
                                 กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2554 ( รายละเอียด )
                                 ประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554 ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2554 ( รายละเอียด )( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 5 ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.( รายละเอียด )
                                 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2554 ( รายละเอียด )
                                 การสอบถามการรับนักเรียนที่ย้ายมาเข้าเรียน ( รายละเอียด )
                                 การสนับสนุนโครงการ "มือสะอาด ป้องกันไข้หวัดในหน้าฝน" ( รายละเอียด )
                                 เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ( รายละเอียด )
                                 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ฯ ( รายละเอียด )
                                 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่บัญชีเงินเดือน ฯ ( รายละเอียด )( สิ่งที่ส่งมาด้วย ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนวัดลาดหญ้า ฯุ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ฯ ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุปลารามุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กรณี ข้อ 6  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                      (
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 )( สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 )

                                 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตื ฯ ประจำปี 2554 ( รายละเอียด )( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าพุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ( รายละเอียด )
                                 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี ข้อเสนอสภานักเรียน ประจำปี 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ด่วนที่สุด โครงการอบรมครูอนามัยโรงเรียน ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือขอรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"์  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วราชการ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ขอทราบข้อมูลการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารเอนกประสงค์  ( รายละเอียด )
                                 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย "มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง"  ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การสรรหาครู าษาไทยดีเด่น ฯ ประจำปี 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ( รายละเอียด )( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( ) ( 6 ) ( ) ( 8 ) ( ) ( 10 )
                                 ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ าพการจัดการศึกษา ฯ  ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ด่วนที่สุด ให้รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
                                 การจัดหา software โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด ) ( รายชื่อโรงเรียน )
                                 การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การเร่งรัดจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนให้ครบถ้วน ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย
                                 ด่วนที่สุด การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา ( รายละเอียด )  
                                 การสำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 รายงานการของบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณียุบ/เลิก โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำพุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ฯ   ( รายละเอียด )  
                                 โครงการค่ายเรียนรู้เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ทางสติปัญญา ออทิสติกและปัญหาทางพฤติกรรม  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )

( หนังสือราชการ ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 อยูู่่ที่นี่ ) ( หนังสือราชการ กุมภาพันธ์ 2554 ) ( หนังสือราชการ มีนาคม 2554 )( หนังสือราชการ เมษายน 2554 )
 (
หนังสือราชการ พฤษภาคม 2554 ) ( หนังสือราชการ มิถุนายน 2554 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241