หนังสือราชการและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
                                 แก้ไขการสรรหาและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2554  ( รายละเอียด )  
                                 ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน)   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูอัตราจ้าง  ( รายละเอียด )  
                                 โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ สังกัด สพฐ.  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำพุ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )  ( บัญชีแนบท้าย )
                                 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2554  ( รายละเอียด )  
                                 ด่วนที่สุด การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก ฯ ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยซานะ ฯ  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำพุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ( รายละเอียด )  
                                 ประกาศโรงเรียนช่องสะเดา ฯ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านเขาตก ฯ  เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ ฯ  ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )
                                 โครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC TV Channal   ( รายละเอียด )  ( รายชื่อโรงเรียน )
                                 การรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ( รายละเอียด )  
                                 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  ( รายละเอียด )  
                                 แบบสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการระบบงานห้องสมุด  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ  ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ประกาศโรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นและพัฒนาสภาพแวดล้อม ฯ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )
                                 ส่งหนังสือคู่มือชุด "รักษ์โลก รักษ์พลังงาน : หนูทำได้ ใคร ๆ ก็ทำได้"  ( รายละเอียด )  
                                 ด่วนที่สุด การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชนเลนจ์เดย์ ประจำปี 2554  ( รายละเอียด )  
                                 การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงยุบสภา  ( รายละเอียด )  
                                 การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "ทรูปลูกปัญญา" ปี 2554  ( รายละเอียด )  
                                 การปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน  ( รายละเอียด )  
                                 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. . ช.พ.ส.  ( รายละเอียด )  
                                 ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ  ( รายละเอียด )  
                                 มอบหนังสือประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ   ( รายละเอียด )  
                                 มอบหนังสือ "มาลัย"  ( รายละเอียด )  
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์และห้องสมุด ฯ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ฯ   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เรื่อง การสรรหาครูอัตราจ้าง   ( รายละเอียด )
                                 ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2554  ( รายละเอียด )  
                                 การจัดสรรงบประมาณ ปี 2554รายการค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำพุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554  ( รายละเอียด )  
                                 ยืนยันความพร้อมหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2554  ( รายละเอียด )  
                                 การขอรับงบประมาณสนับสนุน  ( รายละเอียด )  
                                 การดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   ( รายละเอียด )  
                                 ให้สำรวจอุปกรณ์ที่ชำรุด   ( รายละเอียด )  
                                 การปลดป้ายประชาสัมพันธ์   ( รายละเอียด )  
                                 การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ฯ   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด การให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
                                 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ/รณรงค์ินุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                 การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   ( รายละเอียด )  
                                 การจัดสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 การพัฒนาครูภาษาไทยตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านช่องสะเดา ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )
                                 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2553   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะไฟ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ฯ   ( รายละเอียด )
                                 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยะฐานะ   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ขอเชิญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
                                 ด่วนที่สุด แจ้งผอ. รร.วัดศรีอุปลาราม , บ้านบนเขาแก่งเรียง , บ้านไทรทองและบ้านหนองหญ้าปล้อง เรื่องการอบรมครูวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ   ( รายละเอียด )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241