หนังสือราชการและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน เดือน เมษายน พ.ศ.2554
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านท่าทุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านวัดท่าน้ำตื้น เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านพุเลียบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป็ด เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  ( รายละเอียด )
                                 การดำเนินโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบตอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ที่  2 ปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้องปฏิบัติการทางวิชาการ ฯ ( รายละเอียด )
                                 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งนา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งหวาย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 การยื่นคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)   ( รายละเอียด )
                                 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กจ.1  ( รายละเอียด )
                                 ขอเปลี่ยนแปลงลำดับเลขที่ตู้ใส่เอกสารให้กับโรงเรียน   ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ   ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนวัดจรเข้เผือก เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ประกาศโรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 คู่มือราคาและแบบรายการประมาณการราคา ปี 2554 ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) ( รายละเอียด 6 )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฯ ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนวัดโพธิศรีสุขาราม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านรางสาลี่ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนวัดเขาน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2554   ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านหัวนา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไร่ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนวัดท่ามะขาม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนวัดหนองเสือ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านเขาตก ฯ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานบริการนำเด็กมาเป็นบริกร ฯ   ( รายละเอียด )
                                 การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                  ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
                                 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก  ( รายละเอียด )
                                  ประกาศโรงเรียนบ้านสามหลัง เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ( รายละเอียด )
                                 การปรับเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 โครงการอบรมกฎหมายมหาชน(หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน)  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ( รายละเอียด )
                                 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ฯ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 หนังสือรวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ( รายละเอียด )
                                 จัดสรรงบประมาณปี 2554 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ( รายละเอียด )
                                 นโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ฺแ์ละคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ฯ  ( รายละเอียด )
                                 การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
                                 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( รายละเอียด )
                                 การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตามผลการคัดเลือก  ( รายละเอียด )
                                 การประชุมชี้แจงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด ) ( ตารางการประชุม )
                                 ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เรื่อง การจ้างเหมาติดตั้งแผงกระจกและบานประตูกระจก ฯ  ( รายละเอียด )
                                 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปี 2554  ( รายละเอียด ) ( บัญชีรายชื่อ )
                                 ด่วนที่สุด การลงโทษนักเรียน  ( รายละเอียด )
                                
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
                                 ด่วนที่สุด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯ  ( รายละเอียด ) ( บัญชีรายชื่อ )
                                 ข้อมูลนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )
                                 แนวทางในการดำเนินงานรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2554  ( รายละเอียด )

                                              (
หนังสือราชการ ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 อยูู่่ที่นี่ ) ( หนังสือราชการ กุมภาพันธ์ 2554 ) ( หนังสือราชการ มีนาคม 2554 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222
087-8079241