หนังสือราชการประจำเดือน ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554

หนังสือราชการและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียน
       ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ( รายละเอียด )  ( แบบคำร้องขอย้าย )  
       บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์จาก สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )  
       การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา้  ( รายละเอียด )  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
     
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ฯ   ( รายละเอียด )  
     
 เชิญร่วมโครงการ"โพรเทคส์ สร้างอ่างล้างมือเพื่อสุขภาพที่ดีของโรงเรียนน้องที่ขาดแคลน  ( รายละเอียด )  
     
 
ด่วนที่สุด  การพัฒนาบุคลากรในการใช้ซอฟท์แวร์ฟรี ( Open Source ) ทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
     
 การสำรวจจัดทำทะเบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ฯ   ( รายละเอียด )  
     
 การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด ฯ   ( รายละเอียด )  
     
 การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ( รายละเอียด )  
     
 การยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมของผู้บริหารสถานศึกษา  ( รายละเอียด )  
     
 การสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ( รายละเอียด )  
     
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสายรัดข้อมือดอกกุหลาบชมพูถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ( หนังสือแจ้ง)
     
 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ( หนังสือแจ้ง) ( รายละเอียด
     
 การปรับเปลี่ยนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัด (สัญญาณอินเทอร์เน็ตโรงเรียน) ( รายละเอียด ) ( บัญชีรายชื่อโรงเรียน
     
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ( Freeware ) ฯ  ( รายละเอียด )  
     
 การคำนวณความต้องการหนังสือเรียนระดับโรงเรียน เพิ่มเติม  ( รายละเอียด )  
     
 ด่วนที่สุด ส่งปฏิทินการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ฯ  ( รายละเอียด ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
     
 รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)  ( รายละเอียด )  
     
 ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554  ( หนังสือแจ้ง )
     
 การประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554  ( รายละเอียด )  
     
 ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา  2554  ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ุ 60  ปีการศึกษา 2553 ( รายละเอียด )  
       การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2553   ( 
รายละเอียด 1 )  ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3)
            (
รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 ) ( รายละเอียด 6 ) ( รายละเอียด 7 ) ( รายละเอียด 8 ) ( รายละเอียด 9 ) ( รายละเอียด 10 ) ( รายละเอียด 11 ) ( รายละเอียด 12 )  
     
 นโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554   ( รายละเอียด )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
     
 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส.  ( รายละเอียด )  
     
 ผลการสรรหาครูผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลมูลนิธิครูกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา  2553   ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ด่วนที่สุด ส่งเกียรติบัตรและ DVD การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการ ฯ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการผู้แทน ฯ ใน ก.ค.ศ. ( หนังสือแจ้ง )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )      
     
 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ฯ   ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  "รับมอบเกียรติบัตร/เครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ " ( หนังสือแจ้ง )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )
     
 การสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2554  ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ด่วนที่สุด การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)  ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ด่วนที่สุด การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับตุณภาพครูทั้งระบบ  ( หนังสือแจ้ง )  
     
 ด่วนที่สุด การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลซ้ำซ้อน   ( หนังสือแจ้ง )   ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )     
     
 ด่วนที่สุด การแข่งขันการเต้นแอโรบิคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553    ( หนังสือแจ้ง )   
     
 ด่วนที่สุด การประชุมติดตามและประเมินผลโครงการยกระดับตุณภาพครูทั้งระบบ  ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )  ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
     
 ด่วนที่สุด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน กคศ.  ( หนังสือแจ้ง ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 )   
     
 ด่วนที่สุด กิจกรรมพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554   ( ตารางกิจกรรม )   
     
 ด่วนมาก การเปลี่ยนแปลงเวลากำหนดการจัดงานวันครู  ประจำปี 2554   ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
       การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.  ( 
หนังสือแจ้งโรงเรียน ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย )  
       
ผลการแข่่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ประจำปี 2553 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ) ณ วันที่ 4 มกราคม 2554  ( รายละเอียด )   
       การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 2553  ( 
หนังสือแจ้งโรงเรียน )  ( รายละเอียดสนามสอบ )   
     
 แจ้งการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพ  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
 การจัดงานวันครู ประจำปี 2554  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
 ส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554   ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   

      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการปล่อยโคมลอยขึ้นฟ้า  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดนิทรรศการผลงานดีเด่น ฯ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน ) ( กำหนดการ )  
     
ขอเชิญคณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้าร่วมประชุม  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
ขอเชิญสนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน  ( หนังสือแจ้ง )  ( แบบใบสั่งซื้อ )  
     
การคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดีมีความสามารถสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )   
     
ขอเชิญร่วมฝึกซ้อมดนตรีนาฏศิลป์โครงการยกระดับครูทั้งระบบ ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )  ( บัญชีรายชื่อครู )  
      การประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ( 
หนังสือแจ้ง )  ( เอกสาร 1 ) ( เอกสาร 2 ) ( เอกสาร 3 )
          (
เอกสาร 4 ) ( เอกสาร 5 ) ( เอกสาร 6 ) ( เอกสาร 7 ) ( เอกสาร 8 ) ( เอกสาร 9
     
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Training  ( หนังสือแจ้งโรงเรียน )  ( คำสั่งสำนักงาน ฯ )  
      กรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบแปรณัตติ)    
           ( หนังสือแจ้งโรงเรียน ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
      ขอเชิญคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ กลุ่มอื่น ๆ  ประชุม ( หนังสือแจ้ง )  ( บัญชีแนบท้าย )  
     
ขอเชิญคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ ประชุม ( หนังสือแจ้ง )  ( บัญชีแนบท้าย )  
      คำสั่ง สพป.กจ.เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯ
          ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ( รายละเอียดคำสั่ง )     
      การสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ ประจำปี 2554  เพิ่มเติม ( 
รายละเอียด )  ( แบบสั่งจอง )  
      เอกสารเรื่องทุนชายแดนสำหรับโรงเรียนบ้านน้ำพุ/บ้านน้ำมุด/พุน้ำเปรี้ยวและท่าสนุ่น ( เอกสาร )  
      การคัดเลือกเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 ( รายละเอียด )    
      การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์     
           ( หนังสือแจ้งโรงเรียน ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 )
     
การตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในราชการ ( หนังสือแจ้ง )  ( เบอร์โทรศัพท์ )  
     
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ประจำปี 2553 ระดับภูมิภาค     
           ( หนังสือแจ้งโรงเรียน ) ( รายงานการประชุม ) ( บัญชีขอเปลี่ยนตัวนักเรียน ) ( บัญชีจัดสรรเบี้ยเลี้ยง )
     
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดนิทรรศการผลงานดีเด่น ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ     
           ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 ) ( รายละเอียด 5 )
     
โครงพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลระดับนานาชาติ ประจำปี 2554 ( รายละเอียด )    
     
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาไทยบูรณาการ ( รายละเอียด )
      การดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 )
      การดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
          ( รายละเอียด 1 ) ( รายละเอียด 2 ) ( รายละเอียด 3 ) ( รายละเอียด 4 )
      ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (
รายละเอียด )
      ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 และขอเชิญประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
          ( หนังสือแจ้ง ) ( ผลการแข่งขัน ) ( ผังสถานที่การจัดงานที่อยุธยา )
      ขอเรียนเชิญอบรมศิลปะการพูด (
รายละเอียด )
      ขอเชิญประฃุมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( หนังสือเชิญประชุม )
      การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ( หนังสือแจ้ง ) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
     
การจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 ( รายละเอียด ) ( แบบใบสั่งจอง )
      แจ้งเปลี่ยนเวลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติราชการ จังหวัดกาญจนบุรี  ( รายละเอียด )
      การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
          ( หนังสือแจ้ง รร.อนุบาลวัดไชย ฯ) ( หนังสือแจ้ง รร.กาญจนานุเคราะ ) ( คำสั่ง สพป.กจ. 1 ) ( วาระการประชุม ) ( หนังสือแจ้งประธานเครือข่าย )
          (
หนังสือแจ้ง รร.อนุบาลกาญจนบุรี ) ( หนังสือแจ้ง รร.มัธยม )  
      ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ 5 ธันวาคม 2553 ( รายละเอียด )
      ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ( รายละเอียดรายชื่อ )
      ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ (
29 พย. ) ( 30 พย. )
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  (
รายละเอียด)
      ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ  (
รายละเอียด 1) (รายละเอียด 2) (รายละเอียด 3) (รายละเอียด 4)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทร 0-3456-4330  โทรสาร 0-3462-3006

ดูแลโดย นายชาลี  สำรองทรัพย์ : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222