ข้อสอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
รูปแบบ English Bilingual Education ( EBE )

-คำอธิบายแบบทดสอบ ( รายละเอียด )  
- แบบข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ - แบบทดสอบหน่วยรู้กับปลายภาค 1-2

      - วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )

       - วิทยาศาสตร์
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )

      - ศิลปะ อังกฤษ
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )

       - ศิลปะ
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )
 

      - สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )

       - สังคมศึกษา
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1( ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(
ข้อสอบ )
            - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(
ข้อสอบ )
 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 222