แนวดำเนินการในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาาาอังกฤษ) ปี 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับ

ประเภท

หมายเหตุ

ป.1-3

ป.4-6

ม.1-3

1

  Impromptu Speech

เดี่ยว

  ตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาค   ลงทะเบียนแข่งขันที่นี่ ( ลงทะเบียน )

2

  Story Telling

-

เดี่ยว

  ตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาค

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่นี่ ( ประกาศรายชื่อ )

3

  Multi Skills

-

เดี่ยว

  ตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาค

 

4

  Spelling Bee

เดี่ยว

  แข่งขันเฉพาะภายในเขตพื้นที่  
 

ดูแลโดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 : chalee.sum@gmail.com  โทร 0-3456-4330 ต่อ 572

หมายเหตุ  กรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่น
                  1.โรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่น ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทุกรายการ (แข่งขันกับโรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่น ด้วยกัน)
                  2.โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินการแข่งขันให้
                  3.ผู้เข้าแข่งขันได้รับเกียรติบัตรจากศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
                  4.ทุกกิจกรรมการแข่งขันสิ้นสุดที่สำนักงานเขตพื้นที่