แบบฟอร์ต่าง ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและใช้เป็นประจำ
ซึ่งสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
**********************

แบบฟอร์มทั่ว ๆ ไป

แบบฟอร์มทางการเงิน

- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
- แบบคำขอยกเลิกวันลาพักผ่อน
- แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู(ผู้สอน)
- แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู
- แบบคำขอมีบัตรพนักงานราชการ
- แบบคำขอหนังสือรับรองประกันตัว/ค้ำประกัน
- แบบเสนอขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู ฯ
- แบบประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

 
- แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
- แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- แบบใบสำคัญติดกากตั๋วเครื่องบิน
- แบบหลักฐานการจ่ายเงินเดินทางไปราชการ
- แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบที่ 1
-แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบที่ 2
- แบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้านพร้อมติดใบเสร็จรับเงิน
 - แบบใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล(คนไข้นอก)
- แบบใบเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร


 


 

แบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดการขอกู้เงิน ช.พ.ค.( วงเงินไม่เกินสามล้านบาท )

- คู่มือการปฏิบัติงานการขอกู้เงินสินเชื่อ ช.พ.ค. - แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- เอกสารหมายเลข 1 - เอกสารหมายเลข 2
- เอกสารหมายเลข 3 - เอกสารหมายเลข 4
- เอกสารหมายเลข 5 - เอกสารหมายเลข 6
- เอกสารหมายเลข 7 - เอกสารหมายเลข 8
- เอกสารหมายเลข 9 - เอกสารหมายเลข 10
- เอกสารหมายเลข 11 - เอกสารหมายเลข 12

แบบฟอร์มการกู้เงิน ช.พ.ค.ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในฟอร์มพร้อมสั่งพิมพ์ได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ สกสค.กาญจนบุรี  0-3456-4415


ต้องการแบบฟอร์มอื่นใด แจ้ง ศน.ชาลี สำรองทรัพย์ (087-8079241) จะติดต่อเจ้าหน้าที่ให้